ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตประเภท 1 วัน
บัตรเข้าชมเฮาส์เทนบอช 1 วัน และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับพาสปอร์ตได้ 1 วัน
1
ผู้ใหญ่ 6,900
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5,900
เด็ก 4,500
ผู้สูงอายุ 6,400
ไม่สามารถใช้วันที่ 1 เมษายน , 22 กรกฎาคม, 23 กันยายน, 31 ธันวาคม
พาสปอร์ตประเภท 2 วัน
บัครเข้าชมเฮาส์เทนบอชติดต่อกัน 2 วัน และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับพาสปอร์ตได้ติดต่อกัน 2 วัน
2
ผู้ใหญ 12,300
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 10,300
เด็ก 8,300
ผู้สูงอาย 11,800
ไม่สามารถใช้วันที่ 31 มีนาคม, 1 เมษายน , 21-22 กรกฎาคม,
22-23 กันยายน, 31 ธันวาคม
พาสปอร์ตประเภท 3 วัน
บัครเข้าชมเฮาส์เทนบอชติดต่อกัน 3 วัน และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับพาสปอร์ตได้ติดต่อกัน 3 วัน
3
ผู้ใหญ 16,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 14,500
เด็ก 11,200
ผู้สูงอาย 15,500
ไม่สามารถใช้วันที่ 31 มีนาคม, 1 เมษายน , 21-22 กรกฎาคม,
22-23 กันยายน, 31 ธันวาคม
บัครเข้าชมชม (ผ่านประตู)
บัครเข้าชมเฮาส์เทนบอช 1 วัน สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้ 1 วัน
1
ผู้ใหญ 4,400
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,400
เด็ก 2,100
ผู้สูงอาย 4,400
ไม่สามารถใช้วันที่ 1 เมษายน , 22 กรกฎาคม, 23 กันยายน, 31 ธันวาคม

※อัตราค่าบัตรสำหรับวันที่ 22 ก.ค. และ 23 ก.ย. จะแตกต่างจากอัตราปกติ เนื่องจากมีงานแสดงดอกไม้ไฟ กรุณาตรวจสอบประกาศที่เกี่ยวข้อง (และบัตรประเภ 2 วัน / และบัตรประเภท 3 วัน)

ประเภท เวลา ราคา(เยน)
พาสปอร์ตอาณาจักรแห่งแสง หลัง 5 โมงเย็น
รวมบัตรเข้าชมพาเลส เฮาส์เทนบอช
17.00 น. ขึ้นไป
ผู้ใหญ 4,900
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4,100
เด็ก 3,200
ผู้สูงอาย 4,400
ไม่สามารถใช้วันที่ 22 ก.ค. 23 ก.ย. 4 พ.ย และ 31 ธ.ค.
บัตรชมแสงไฟยามค่ำคืน
ไม่สามารถใช้กับเรือล่องคลองและเครื่องเล่นอื่นๆได้
17.00 น. ขึ้นไป
ผู้ใหญ 4,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,000
เด็ก 2,000
ผู้สูงอาย 3,900
ไม่สามารถใช้วันที่ 31 ธันวาคมได้

※ ผู้เข้าพักโฮเตลอัมเตอร์ดัมไม่สามารถซื้อบัตรประเภทนี้ได้
※ ผู้เข้าพักโรงแรมในเครือไม่สามารถใช้บัตรประเภทนี้เพื่อกลับเข้าสวนสนุกในวันถัดไปได้

ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมประเภท 1.5 วัน
บัครเข้าชมเฮาส์เทนบอชได้ติดต่อกัน 2 วัน (วันแรกเข้าหลัง 15.00 น.)
และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับพาสปอร์ตได้ติดต่อกัน 2 วัน
2
ผู้ใหญ 9,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 8,000
เด็ก 6,500
ผู้สูงอาย 8,500
ไม่สามารถใช้วันที่ 1 เมษายน , 22 กรกฎาคม, 23 กันยายน, 31 ธันวาคม
พาสปอร์ตสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมประเภท 2 วัน
บัครเข้าชม เฮาส์เทนบอช ได้ติดต่อกัน 2 วัน และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับ
พาสปอร์ตได้ติดต่อกัน 2 วัน
2
ผู้ใหญ 10,900
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 9,900
เด็ก 8,000
ผู้สูงอาย 10,300
ไม่สามารถใช้วันที่ 31 มีนาคม, 1 เมษายน , 21-22 กรกฎาคม,
22-23 กันยายน, 31 ธันวาคม

※ โรงแรมของเฮาส์เทนบอช: โฮเตลยุโรป (Hotel Europe) โฮเตลอัมสเตอร์ดัม (Hotel Amsterdam) ฟอร์เรสวิลล่า (Forest Villa) โรงแรมเฮนนา (Henna Hotel) โรงแรมวอเตอร์มาร์ค เฮาส์-เทนบอช (Watermark Hotel เฮาส์เทนบอช)
โฮเตลโอคุระ JR เฮาส์เทนบอช (Hotel Okura JR เฮาส์เทนบอช) โฮเตลนิคโค เฮาส์เทนบอช (Hotel Nikko เฮาส์เทนบอช)
※สำหรับแขกโรงแรมของเฮาส์เทนบอช ในกรณีที่ต้องการกลับเข้าไปในสวนสนุกอีกครั้งในวันถัดไป สามารถซื้อพาสปอร์ตพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมของเฮาส์เทนบอชได้ตามค่าธรรมเนียมด้านล่าง
(สำหรับผู้ใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เด็ก และผู้สูงอายุ) ราคา 4,100 เยน (ไม่รวมถึง ผู้ที่ซื้อพาสปอร์ตพิเศษสำหรับเข้าชมช่วงเย็น)
※ ไม่สามารถใช้วันที่ 22 กรกฎาคม, 23 กันยายน และ 31 ธันวาคมได้
※ อัตราค่าบัตรสำหรับวันที่ 22 ก.ค. และ 23 ก.ย. จะแตกต่างจากอัตราปกติ เนื่องจากมีงานแสดงดอกไม้ไฟ กรุณาตรวจสอบประกาศที่เกี่ยวข้อง


※ จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตประเภท 1 วัน
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
1
ผู้ใหญ่ 7,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6,000
เด็ก 4,600
ผู้สูงอายุ 6,500
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตประเภท 2 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 2 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
2
ผู้ใหญ 12,400
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 10,400
เด็ก 8,400
ผู้สูงอาย 11,900
ยกเว้นวันที่ 30 มี.ค. 31 มี.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 30 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตประเภท 3 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 3 วัน. + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
3
ผู้ใหญ 16,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 14,600
เด็ก 11,300
ผู้สูงอาย 15,600
ยกเว้นวันที่ 29-31 มี.ค. 19-21 ก.ค. 20-22 ก.ย. และ 29-31 ธ.ค.
บัครเข้าชมชม (ผ่านประตู)
บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้
1
ผู้ใหญ 4,500
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,500
เด็ก 2,200
ผู้สูงอาย 4,500
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
ประเภท เวลา ราคา(เยน)
พาสปอร์ตแห่งแสง หลัง 5 โมงเย็น
บัตรผ่านประตูหลัง 17.00 น. + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท+บัตรเข้าชมพาเลซเฮาส์เทนบอช
17.00 น. ขึ้นไป
ผู้ใหญ 5,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4,200
เด็ก 3,300
ผู้สูงอาย 4,500
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
บัตรเข้าชมแสงยามค่ำคืน
บัตรผ่านประตูหลัง 17.00 น. + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้
17.00 น. ขึ้นไป
ผู้ใหญ 4,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,100
เด็ก 2,100
ผู้สูงอาย 4,000
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 1.5 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 1.5 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภทภายใน 1.5 วัน (ตั้งแต่ 15.00 น.ของวันแรกและตลอดทั้งวันของวันที่สอง)
2
ผู้ใหญ 9,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 8,100
เด็ก 6,600
ผู้สูงอาย 8,600
ยกเว้นวันที่ 30 มี.ค. 31 มี.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 30 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 2 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 2 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภทภายใน 2 วัน
2
ผู้ใหญ 11,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 10,000
เด็ก 8,100
ผู้สูงอาย 10,400
ยกเว้นวันที่ 30 มี.ค. 31 มี.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 30 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 3 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 3 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภทภายใน 3 วัน
3
ผู้ใหญ 14,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 13,300
เด็ก 11,000
ผู้สูงอาย 13,500
ยกเว้นวันที่ 29-31 มี.ค. 19-21 ก.ค. 20-22 ก.ย. และ 29-31 ธ.ค.
하우스텐보스, 나가사키, 네덜란드, 꽃축제, 일루미네이션, 빛의 왕국, 원피스 극장, 호텔 유럽, 호텔 암스테르담, 포레스트 빌라
/ /