Gourmet

เอ็กเซลซิเออร์

ร้านอาหารของโรงแรมที่ตั้งโดดเด่นเหนืออ่าวโอมุระ ที่ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารหลากหลายที่ทำจากวัตถุดิบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของนางาซากิ ในหมู่พวกเขา [อาหารทะเลนางาซากิย่าง] ซึ่งเชฟปรุงอาหารทะเลสด ๆ ที่จับได้ในวันนั้นต่อหน้าคุณนั้นเป็นที่นิยมเป็นพิเศษ เราให้ความสำคัญกับความรู้สึกสดในการทำอาหารและความรักในท้องถิ่นที่มีต่อนางาซากิ

ชื่อสถานที่ เอ็กเซลซิเออร์
สถานที่ I-18 เมืองท่าเรือ
โรงแรมเดน ฮาก

・คาเฟ่จะปิดชั่วคราว

ไอ-18 ฮาร์เบอร์ทาวน์

วันที่ เวลาทำการ ปิดกลาง หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
* อาหารกลางวัน ①12:30~, ②12:45~, ③13:00~ (เข้าได้ถึงเวลา 13:00 น., 90 นาที)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
* อาหารกลางวัน ①12:30~, ②12:45~, ③13:00~ (เข้าได้ถึงเวลา 13:00 น., 90 นาที)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 07:00 ~ 10:30
(10:00)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิด 6:30 น. ในกรณีที่ลูกค้าเยอะ)
* ปิดหลังอาหารเช้า ร้านอาหารมื้อเย็นปิด
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
* อาหารกลางวัน ①12:30~, ②12:45~, ③13:00~ (เข้าได้ถึงเวลา 13:00 น., 90 นาที)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
* อาหารกลางวัน ①12:30~, ②12:45~, ③13:00~ (เข้าได้ถึงเวลา 13:00 น., 90 นาที)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 07:00 ~ 10:30
(10:00)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิด 6:30 น. ในกรณีที่ลูกค้าเยอะ)
* ปิดหลังอาหารเช้า ร้านอาหารมื้อเย็นปิด
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 07:00 ~ 10:30
(10:00)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิด 6:30 น. ในกรณีที่ลูกค้าเยอะ)
* ปิดหลังอาหารเช้า ร้านอาหารมื้อเย็นปิด
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 07:00 ~ 10:30
(10:00)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิด 6:30 น. ในกรณีที่ลูกค้าเยอะ)
* ปิดหลังอาหารเช้า ร้านอาหารมื้อเย็นปิด
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
* อาหารกลางวัน ①12:30~, ②12:45~, ③13:00~ (เข้าได้ถึงเวลา 13:00 น., 90 นาที)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 07:00 - 21:00 น
(มีการปิดขั้นกลาง)
*อาหารเช้า 07:00-10:30 น. (เข้าได้ถึง 10:00 น./เปิดเวลา 6:30 น. เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก)
* อาหารกลางวัน ①12:30~, ②12:45~, ③13:00~ (เข้าได้ถึงเวลา 13:00 น., 90 นาที)
*อาหารเย็น: 2 กะ ①17:30~19:00, ②19:30~21:00 (ระบบ 90 นาที)
PageTop